Over ons

Wat doet Artikel 1 Overijssel nu precies?

Bij Artikel 1 Overijssel kan men gevallen van discriminatie melden en hierover een klacht indienen. De consulent zal deze klacht in overleg met de klachtindiener behandelen. Deze klachten kunnen  betrekking hebben op alle terreinen van het leven, zoals de arbeidsmarkt, de overheid, horeca, woonomgeving en onderwijs.

Uitgangspunt bij klachtbehandeling is het principe van hoor- en wederhoor. Bij de behandeling van een klacht zal eerst een gesprek worden  gevoerd met de klachtindiener om duidelijkheid te verkrijgen over de gebeurtenis en over de wensen van de indiener hoe met de klacht om te gaan.
Dit kan betekenen dat men aangifte doet bij de politie, in gesprek gaat en bemiddelt met degene die gediscrimineerd heeft, of bijvoorbeeld met een bedrijf in gesprek gaat om discriminerende regelgeving aan te pakken. Mocht deze interventie niet het gewenste resultaat opleveren kan Artikel 1 Overijssel de melder begeleiden in een procedure bij de Commissie Gelijke Behandeling. Ook weet men in specifieke gevallen waar eventueel professionele hulp kan worden verkregen.

Naast klachtenbehandeling houdt Artikel 1 Overijssel zich bezig met advisering, voorlichting, onderzoek en het opzetten van lokale netwerken.
Het adviseren van organisaties, bedrijven en overheden om discriminatie te voorkomen en -zo nodig- te bestrijden betreft veelal het ontwikkelen van gedragscodes, anti-discriminatiebeleid, en het doornemen van bestaande regels en procedures op mogelijk discriminatoire werking en/of gevolgen. Voorlichting door Artikel 1 Overijssel richt zich zowel op gevraagde informatie door individuen en groepen (onderwijs), als op voorlichtingscampagnes naar aanleiding van specifieke gebeurtenissen en ontwikkelingen in de gemeente/regio. Artikel 1 Overijssel beschikt over eigen documentatie,
alsmede over een mediatheek en bibliotheek. Veel (educatieve)- organisaties maken van dit aanbod gebruik. Lespakketten, videotapes, spelmateriaal en trainingsprogramma’s zijn op aanvraag beschikbaar. Veel activiteiten van Artikel 1 Overijssel zijn een direct of indirect gevolg van de binnenkomende discriminatieklachten. Deze klachten kunnen soms aanleiding geven tot het doen van nader onderzoek, bijvoorbeeld omdat één klacht niet voldoende inzicht geeft in de situatie. Onderzoek kan ook volgen op een reeks van klachten betreffende een bepaald bedrijf of een bepaalde sector.
Het nader onderzoek staat dan in het teken van het verwerven van meer inzicht en kennis over de situatie, die vervolgens kan leiden tot een gerichte aanpak en concrete aanbevelingen.

Een kenmerk van het functioneren van Artikel 1 Overijssel is de zogenaamde ‘lokale en regionale inbedding’ van het bureau.
Uitgangspunt van het functioneren van Artikel 1 Overijssel is de gedachte, dat reeds bestaande voorzieningen niet behoeven te worden gedupliceerd, maar moeten worden gekend voor zover deze van belang zijn in het voorkomen en bestrijden van discriminatie en in het functioneren van de locale
en regionale multiculturele samenleving. Hierom kent Artikel 1 Overijssel een netwerk van verbanden en lijnen met derden, die op enigerlei wijze een rol (kunnen) spelen in het anti discriminatie werk. Dit geldt voor overlegsituaties met politie om de justitiële behandeling van discriminatie te optimaliseren,
als ook bijvoorbeeld contacten met zelforganisaties van potentiële slachtoffers van discriminatie.
Artikel 1 Overijssel is een “spin in een lokaal/regionaal web”.

Wat is het belang van Artikel 1 Overijssel?

Artikel 1 in Nederland is om verschillende redenen van groot belang voor de bestrijding van discriminatie en ongelijke behandeling.

De nieuwe Wet op de Gemeentelijke Anti Discriminatie Voorzieningen (WGA, 28 januari 2010) schrijft gemeenten voor hun burgers toegang te verschaffen tot een onafhankelijke en laagdrempelige ADV. Artikel 1 Overijssel is een Anti Discriminatie Voorziening, die in opdracht van alle 25 gemeenten in Overijssel de wet uitvoert.

Uw Artikel 1 Overijssel biedt een laagdrempelige voorziening, waar slachtoffers van discriminatie eenvoudig kunnen binnenstappen en direct en kosteloos hulp kunnen krijgen. De medewerkers zijn goed op de hoogte van de plaatselijke omstandigheden en kunnen daarop gemakkelijk inspelen.
Bovendien heeft Artikel 1 een belangrijke signaalfunctie waar het gaat om structurele patronen van discriminatie.
Deze combinatie van individuele klachtenbehandeling en laatstgenoemde signaalfunctie biedt Artikel 1 Overijssel de mogelijkheid problemen grondig aan te pakken en niet te blijven steken in symptoombestrijding.
Tenslotte vormen Artikel 1-organisaties een essentiële informatiebron voor landelijke antiracisme organisaties maar ook voor overheids- en maatschappelijke instellingen.

Wat doet Artikel 1 Overijssel nog meer?

Het uitvoeren van projecten

met als doelstelling bij te dragen aan de positieve beleving van de multiculturele samenleving. Gericht op integratie en wederzijdse acceptatie worden voortdurend “maatjes” gezocht om locaal/regionaal of op provinciaal niveau activiteiten uit te voeren.

Voorlichting en beïnvloeding van de publieke opinie

Het werken aan bewustwording, het tegengaan van vooroordelen, het mobiliseren van positieve krachten in de samenleving zijn de doelen van deze kerntaak. Artikel 1 Overijssel geeft voorlichting, advies en informatie, zowel aan individuen (scholieren, studenten, journalisten, enzovoort) alsook aan groepen. Vaak wordt voorlichting gegeven aan intermediaire kaders (leraren, welzijnswerkers, en dergelijke) die de informatie op hun beurt doorgeven en verspreiden op hun eigen werkterrein. Daarnaast worden op basis van de actualiteit media- en/of postercampagnes uitgevoerd.

Samenvatting

Artikel 1 Overijssel bestrijdt discriminatie en ongelijke behandeling door middel van:
– het onderzoeken van klachtmeldingen en het begeleiden en ondersteunen van clienten
– het doen van breder onderzoek om de praktijk te testen
– het geven van voorlichting naar scholen en overige organisaties en instanties
– het uitoefenen van invloed op beleid en regelgeving
– het verzorgen van lezingen of trainingen
– het informeren van de pers
– (mede) organiseren van multiculturele manifestaties