Projecten

Naast de behandeling, registratie en monitoring van racisme en discriminatieklachten worden er door de medewerkers van Artikel 1 Overijssel voorlichtingsactiviteiten en projecten uitgevoerd. Doel van deze werkzaamheden is om jongeren of volwassenen te informeren over- of te confronteren met de positieve ontwikkelingen, die in deze multiculturele samenleving plaatsvinden. Het is een middel om bij te dragen aan de sociale cohesie tussen bevolkingsgroepen. Daartoe worden zeer verschillende werkmethodieken ingezet:

Onderwijsvoorlichting

Ten behoeve van het basis- en het voortgezet onderwijs zijn er verschillende lespakketten ontwikkeld die aan deze schoolsoorten beschikbaar worden gesteld. Daarbij gaat het om leerlingen bewust te maken hoe, via indrukken naar beelden, vooroordelen ontstaan die tot discriminatie kunnen leiden. Daarnaast vinden we het belangrijk dat leerlingen leren wat ze er zelf aan kunnen doen om het te voorkomen. Wil je meer weten over deze lespakketten neem dan tijdens kantoortijden contact met ons op.

Incidentele projecten

Afhankelijk van de actualiteit zijn de medewerkers van Artikel 1 Overijssel in staat maatwerk te verrichten om voor verschillende groepen spraak-makende projecten uit te voeren. Daartoe worden verschillende werkvormen gehanteerd. Bijvoorbeeld themabijeenkomsten voor jongeren over respect, symposia over discriminatie op de arbeidsmarkt ten behoeve van arbeidsmarktdeskundigen, studiebijeenkomsten voor verbalisanten van de regiopolitie om discriminatie te leren herkennen. Tevens worden er, met medewerking van kunstenaars, projecten uitgevoerd tijdens herdenkingsdagen zoals 5 mei Bevrijdingsdag, 10 december Internationale Dag van de Mensenrechten enz. Steeds wordt er bij de uitvoering van de projecten gezocht naar spraakmakende werkvormen. De reden daarvan is om op een speelse manier de thematiek rond racisme en discriminatie aan de orde te stellen. Ons leidmotief daarbij is “het hoofd is rond zodat ons denken van richting kan veranderen”.

Voor een actueel overzicht van projecten die wij in het voorgaande jaar hebben uitgevoerd verwijzen wij naar het jaarverslag dat u hier kunt downloaden.

Dag van de Dialoog

Onder auspiciën van een provinciale werkgroep wordt jaarlijks in verschillende dorpen en steden een Dag van de Dialoog georganiseerd. Deze provinciale werkgroep bestaat uit vertegenwoordigers van Artikel 1 Overijssel, Maatschappelijk Activeringswerk van de kerken, IMAO, Humanitas, Variya en COS Overijssel.
Tijdens de Dag van de Dialoog komen verschillende bevolkingsgroepen met elkaar in gesprek. Niet alleen autochtonen en allochtone mensen maar ook jongeren, ouderen en homo’s, hetero’s. Tijdens een gezamenlijke maaltijd komt men in dialoog rondom thema’s zoals; ‘erbij horen’. De gedachte hierachter is dat een harmonische samenleving en integratie alleen kans hebben als mensen bereid zijn elkaar werkelijk te leren kennen. Het dialooggesprek is dan ook geen discussie over ideeën en standpunten. Deelnemers vertellen elkaar over hun persoonlijke situatie, hun gedachten en wensen over de samenleving. Ze maken elkaar deelgenoot van wat zij denken dat er nodig is om in de eigen stad of in het eigen dorp ‘erbij te horen’, en wat hun positieve of negatieve ervaringen zijn.

Diversiteitsprijzen Zwolle en Hengelo

Een van de methoden om burgers enthousiast te krijgen voor de divers samengestelde samenleving is om ze in contact te brengen met positieve rolmodellen. In dit kader kunnen activiteiten die de positieve meerwaarde van de multiculturele samenleving in beeld brengen inspirerend zijn voor
burgers die twijfelen.

In Zwolle maar ook in Hengelo wordt om die redenen een tweejaarlijkse prijs uitgereikt aan een burger of een organisatie die zich verdienstelijk heeft gemaakt op het terrein van diversiteit en verdraagzaamheid.
In Zwolle heet de prijs “De Pluriform” terwijl in Hengelo de prijs vernoemd is naar de eerste allochtoon in deze stad “De Sylvester” (Sylvester Menthol).