Nederlandse immigratiehistorie

Nederlandse immigratiegeschiedenis, chronologisch overzicht migranten Door eeuwenlange migratie heeft Nederland zich gevormd als een land van levensbeschouwelijke minderheden. In 1999 werden in Nederland 350 levensbeschouwelijke groepen geregistreerd. De belangrijkste is het Christendom of aan dat geloof verbonden godsdiensten, als volgt:

 • katholiek 28%
 • Protestant 23%
 • Orthodox 3%
 • Islam 2%
 • onkerkelijk 40%
 • anders 4%

Christendom, Jodendom en Islam zijn in Nederland de belangrijkste geloofsovertuigingen. De overeenkomsten tussen deze drie zijn groter dan de verschillen, namelijk

 • alle drie zijn in het Midden-Oosten ontstaan – alle drie kennen slechts één god – deze ene god is niet ver weg maar heeft met allen die in hem geloven een verbond gesloten (testament)
 • alle drie een heilig boek (tenach, bijbel en koran)
 • kernpunt is de aanbidding en verering van die ene god

Het kenmerkend verschil is de eigen jaartelling

 

 • Christendom, geboorte van Christus
 • Joden, schepping van de wereld
 • Islam, 622 na Christus een bijzondere gebeurtenis in het leven van Mohammed

1. 16e eeuw tot 1945

In deze periode blijkt dat Nederland een immigratieland geworden is. Een immigratieland is een land waar de immigratie stelselmatig groter wordt dan de emigratie.

 • 2e helft 16e eeuw. 100.000 “Zuid-Nederlanders” i.v.m. de 80 jarige oorlog.
 • 50 tot 60.000 Hugenoten (met namen als Delcour, Voulon, Flamand en Domerci die we vandaag de dag nog steeds tegenkomen)
 • Begin 17e eeuw Portugese of Sefardische joden (Consalves, Pola, Pisano)
 • Hoog-Duitse joden
 • Uit de volkstelling1796 blijkt dat er 30.000 joden in de Bataafse republiek wonen, dat is 2% van de bevolking
 • Engelse Puriteinen
 • Boheemse en Moravische broeders – doopsgezinden uit Bern, Polen en Pruisen
 • Lutheranen uit Salzburg
 • Duitse Hernhutters
 • Midden 18e eeuw Tödden uit Duitsland (Peek, Cloppenburg, Breuninkmeyer, Kreymborg, Lampe en Vos)
 • Westfaalse kiep’n kerls (Stork, Ten Cate, Van Heek)
 • 1880-1900 Oost Europese joden vanwege progroms op weg naar Engeland en Amerika
 • Eerste wereldoorlog, Belgen
 • Jaren 20, 20ste eeuw, 10.000 joodse vluchtelingen uit Oost Europa
 • 1933 (kristallnacht) joodse en politieke vluchtelingen uit Duitsland
 • 1938 politieke vluchtelingen uit Oostenrijk

2. 1945-1999

Politieke vluchtelingen

 • Poolse militairen 1945
 • Hongaarse opstand 1956
 • Praagse lente 1968
 • Chilenen 1973-1979
 • Kolonelsregime Griekenland
 • Spanje van Franco
 • Portugal van Salazar
 • Vietnamezen

Repatrianten

 • In Indonesië wordt op 18 augustus 1949 de onafhankelijkheid uitgeroepen, waardoor 180.000 Indonesiërs en 120.000 Nederlanders uitwijken naar Nederland. In 1951 gevolgd door 3578 Molukse militairen met familie (totaal 12.500 mensen). De overheid gaat uit van tijdelijk verblijvende migranten: In Nederland Door Omstandigheden (INDO)
 • Overzeese gebiedsdelen, Surinamers en Antillianen

Gastarbeiders

 • Jaren vijftig, Hoogovens en Staatsmijnen rekruteren Italianen, Spanjaarden, Portugezen, Grieken en Joegoslaven vanwege een tekort op de Nederlandse arbeidsmarkt. – Jaren zestig, Turken en Marokkanen komen in Nederland werken.
 • Begin jaren negentig, 206.000 Turken, 168.000 Marokkanen.
 • Het na-oorlogse overheidsbeleid met betrekking tot buitenlanders was tot in de zeventiger jaren gerelateerd aan de verzuiling d.w.z. behoud van identiteit en soevereiniteit in eigen kringen. Dit beleid is de helling op gegaan omdat nieuwkomers iets essentieels misten namelijk de vanzelfsprekende identificatie met de Nederlandse natiestaat.

Asielzoekers

 • Van 1980-1998 zijn er 52.000 statussen verleend.
 • Tot aan 1 maart1999 is aan 55.000 personen opvang geboden.
 • Hebben de verplichting om zich bij de vreemdelingendienst te melden en sinds 01-01-1999 de wettelijke verplichting om deel te nemen aan een inburgeringsprogramma van 16 uur per week.

(inburgeringswet)

Het inburgeringsprogramma bestaat uit Nederlandse taallessen en kennis van de Nederlandse normen en waarden – toekomstperspectief: vraaggestuurde migratie i.p.v. verzorgingsstaat