Lesbrieven

Algemeen
Middels de lesbrieven kunnen jongeren op een speelse en uitdagende manier kennismaken met de joodse of islamitische cultuur. Door deze kennismaking ontvangen de jongeren juiste feitenkennis en zullen zij meer begrip voor de desbetreffende cultuur krijgen.

Aanbod
De volgende lesbrieven zijn verkrijgbaar:

Lesbrief ‘Islam’
Middels deze lesbrief ontdekken jongeren de ontstaansgeschiedenis van de islam. Tevens leren zij meer over de Koran, de vijf zuilen, de moskee, de manier waarop moslims bidden en de rol van kalligrafie binnen de islam.

Lesbrief ‘Jodendom’
Wat is Jodendom? Hoe is het Joodse volk ontstaan? Wanneer ben je joods en wat is het heilige boek van de joden? Hoe heet het Joodse gebedshuis, wat is koosjer voedsel en welke feesten vieren de joden? Deze vragen komen in de lesbrief aan bod.

Lesbrief ‘De Synagoge’
In deze lesbrief wordt uitgelegd wat een synagoge is. Het wordt duidelijk voor wie het gebouw belangrijk is en wat er in het gebouw gebeurt.

Lesbrief ‘Sabbat: ken je dat?’
Wat is sabbat? Hoe is het ontstaan, wanneer begint het en wanneer is het einde? Wat mogen joden wel en niet tijdens de sabbat en wat wordt er gegeten? In deze lesbrief worden deze vragen besproken.

Doelgroep
De lesbrieven zijn ontwikkeld voor leerlingen uit groep 7 en 8 van het primair onderwijs en leerlingen uit de onderbouw van het VMBO. De lesbrieven kunnen tevens gebruikt worden door jongeren in de leeftijd van 10-14 jaar van overige jeugdgroepen.

Gebruik
Het is aan de leerkracht of begeleider van de jongerengroep om te bepalen wanneer de lesbrief gebruikt wordt. Het gehele (school)jaar kunnen scholen en andere belangstellenden de lesbrief aanvragen.

Materiaal
Het materiaal van de drie lesbrieven bestaat uit:
• een handleiding voor de leerkracht/begeleider
• een lesbrief voor de leerling
• een lesbrief voor de leerkracht/begeleider

Kosten
Iedere lesbrief is verkrijgbaar voor € 7,50.

Meer informatie
Voor het aanvragen van een lesbrief of voor meer informatie kunt u contact opnemen met Marlies Bruining, educatief medewerker van Artikel 1 Overijssel. Dat kan via m.bruining@artikel1overijssel.nl of 053 4302299.