Klachtenprocedure Stichting Artikel 1 Overijssel

Er kunnen verschillende redenen zijn waarom u een klacht heeft over Stichting Artikel 1 Overijssel:

  • U heeft een klacht over de manier waarop u door een medewerker bent behandeld;
  • U heeft een klacht over de werkzaamheden die Stichting Artikel 1 Overijssel heeft ondernomen in verband met uw klacht/melding;
  • U heeft een klacht over de reden waarom Stichting Artikel 1 Overijssel uw klacht/melding niet in behandeling heeft genomen;
  • U heeft een klacht over de manier waarop Stichting Artikel 1 Overijssel met gemaakte afspraken is omgegaan;
  • U heeft een klacht over de uitvoering van een voorlichting, training of andere dienstverlening vanuit Stichting Artikel 1 Overijssel.

Als één of meerdere van bovengenoemde redenen het volgens u noodzakelijk maakt om melding te doen van een klacht, of als u melding wilt doen dat u ontevreden bent over de wijze waarop u bent behandeld, dan kunt u zich wenden tot Stichting Artikel 1 Overijssel.

Werkwijze klachtenprocedure

U kunt uw klacht schriftelijk indienen bij de directeur van Stichting Artikel 1 Overijssel. U krijgt binnen twee weken een schriftelijke bevestiging met daarin een omschrijving van uw klacht. Naar aanleiding daarvan kunt u nog op- en/of aanmerkingen maken om daarmee onjuistheden of onduidelijkheid weg te nemen.

Vervolgens voert de directeur van Stichting Artikel 1 Overijssel een onderzoek uit naar uw klacht, waarin gebruik gemaakt kan worden van het klachtendossier of anderszins met u gemaakte afspraken.

Het is mogelijk dat u wordt uitgenodigd voor een gesprek. U kunt daartoe ook zelf het initiatief nemen.

Binnen 6 weken na registratie van uw klacht zal de directeur van Stichting Artikel 1 Overijssel u schriftelijk informeren over zijn oordeel.

Als u het niet eens bent met oordeel van de directeur kunt u een klacht indienen bij de voorzitter van Raad van Toezicht van Stichting Artikel 1 Overijssel.

Registratie

Van uw klacht wordt een dossier gemaakt. Hierin worden uw persoonsgegevens opgenomen. Stichting Artikel 1 Overijssel verwerkt uw persoonsgegevens omdat u gebruik maakt van haar diensten en/of omdat u deze zelf aan de organisatie heeft verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die verwerkt worden:

  • Voor- en achternaam
  • Adres
  • E-mailadres
  • Telefoonnummer

Overige gegevens worden met uw toestemming vastgelegd voor zover dat noodzakelijk is voor de afhandeling van uw klacht, uw discriminatiemelding, uw informatieverzoek of voor het in behandeling nemen van uw verzoek voor een voorlichting en/of training. Deze gegevens worden maximaal 5 jaar bewaard.

Uw persoonlijke gegevens worden niet zonder uw toestemming aan derden doorgegeven.

(Lees hier de volledig privacyverklaring)

Contactgegevens

U kunt uw klacht of opmerkingen zenden aan:

Stichting Artikel 1 Overijssel
t.a.v. de directeur
Oldenzaalsestraat 3
7511 DV Enschede

U kunt uw klacht of opmerkingen tevens mailen naar directeur@artikel1overijssel.nl