Van het klachtenbureau

complaint department logo

Het eind van het schooljaar is weer aangebroken. Voor de leerlingen in groep 8 van het basisonderwijs staat de overgang naar de middelbare school voor de deur. Welk type vervolgonderwijs wordt grotendeels bepaald door het definitieve schoolkeuze-advies, wat in maart door de basisschool wordt gegeven. In mei hebben veel basisschool-leerlingen daarnaast ook een CITO-toets gemaakt. Deze toets, die vooral reken- en taalvaardigheid meet, kan een uitslag weergeven die soms afwijkt van het eerder gegeven advies. Dat leidt bij een aantal allochtone inwoners van Overijssel tot de stellige overtuiging dat hun kind te laag wordt ingeschat, en zij ervaren dit dan ook als discriminatie op grond van hun afkomst. Zo kreeg Artikel 1 Overijssel de afgelopen maand ineens drie meldingen van discriminatie bij het schoolkeuze-advies.

Tot voor kort was de CITO-toets leidend voor de keuze van het vervolg-onderwijs. Twee jaar geleden is daar verandering in gekomen, omdat de CITO-toets (immers een moment-opname) volgens de middelbare scholen een slechte voorspeller bleek van het niveau van een leerling. Sindsdien is ervoor gekozen om middels het leerlingvolgsysteem (alle resultaten vanaf groep 6, en andere criteria als werkhouding, zelfredzaamheid, sociale vaardigheden, en de thuis-situatie) op de basisschool een gewogen advies af te geven. Mocht de CITO-toets aanmerkelijk hoger uitvallen dan dit advies, dan kunnen ouders de basisschool vragen het advies te herzien. De school is echter niet verplicht dan een hoger advies te geven. De school zal dat dan wel moeten motiveren.

Waarschijnlijk gaat het daar soms mis. Hoe leg je een ouder uit, die ervan overtuigd is dat zijn of haar kind naar een hoger schooltype toe moet omdat de CITO-score dat uitwijst, dat het definitieve schooladvies op meer gegevens en op een langere periode van meet-momenten is gebaseerd? Op het moment dat daarover een conflict ontstaat vervalt ook vaak de ruimte om daar in alle openheid over te communiceren. Waar niet meer gecommuniceerd wordt, wordt het risico groter dat mensen zich benadeeld voelen.

Daarnaast, als blijkt dat een kind toch te laag is ingedeeld, dan is op de meeste scholen een snelle opstroming altijd mogelijk. Veel VMBO-scholen hebben gecombineerde B, K en T-stromingen.

Als u meer wil lezen over schoolkeuze-advies, vervolgonderwijs en CITO-toetsen, volgen hier een aantal links:

http://educatie-en-school.infonu.nl/diversen/127150-te-laag-of-verkeerd-schooladvies-wat-nu.html

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/toelating-middelbare-school/vraag-en-antwoord/wat-is-het-schooladvies-in-groep-8-van-de-basisschool

http://www.thuisinonderwijs.nl/de-regels-voor-het-schooladvies/