Het antidiscriminatiebureau Artikel 1 Overijssel is gevestigd aan de Oldenzaalsestraat 3, 7511 DV te Enschede en heeft een nevenvestiging aan de Burgemeester Drijbersingel 15, 8021 DA te Zwolle. De organisatie is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in onderstaande privacyverklaring.

Contactgegevens

De contactgegevens van Stichting Artikel 1 Overijssel zijn:

Mevrouw H. Brouwer (officemanager) is de Functionaris Gegevensbescherming van Stichting Artikel 1 Overijssel. Zij is te bereiken via hildegard@artikel1overijssel.nl.

Persoonsgegevens

Stichting Artikel 1 Overijssel verwerkt uw persoonsgegevens omdat u gebruik maakt van haar diensten en/of omdat u deze zelf aan de organisatie heeft verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die Stichting Artikel 1 Overijssel verwerkt:

  • Voor- en achternaam
  • Adres
  • E-mailadres
  • Telefoonnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens

Overige gegevens worden met uw toestemming vastgelegd voor zover dat noodzakelijk is voor de afhandeling van uw discriminatiemelding, uw informatieverzoek of de behandeling van uw verzoek om een voorlichting/training.

Doel en basis verwerking persoonsgegevens

Stichting Artikel 1 Overijssel verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • Voor het verzenden van de nieuwsbrief of uitnodigingen van de organisatie;
  • Om contact met u te kunnen onderhouden om de dienstverlening uit te kunnen voeren en uw melding, informatieverzoek of verzoek om een voorlichting/training te kunnen afhandelen.

Registratie van meldingen en informatieverzoeken

Digitale registratie van meldingen en infoverzoeken vindt plaats in het zogenaamde ADV-net, het registratiesysteem dat eigendom is van de landelijke vereniging van antidiscriminatiebureaus, de Landelijke Vereniging tegen Discriminatie, waarmee Stichting Artikel 1 Overijssel een verwerkersovereenkomst heeft.

Registratie van mailadressen die voor de nieuwsbrieven worden gebruikt vindt plaats onder verantwoordelijkheid van Spango BV, waarmee Stichting Artikel 1 Overijssel een verwerkersovereenkomst heeft.

Bewaartermijn persoonsgegevens

Stichting Artikel 1 Overijssel bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens zijn verzameld. Stichting Artikel 1 Overijssel hanteert voor de klachtbehandeling, de informatieverzoeken en de verzoeken om een training/voorlichting de bewaartermijn van 5 jaar.

Afmelden voor de nieuwsbrief kan via een link op de nieuwsbrief. De gegevens worden dan, automatisch, uit het systeem verwijderd.

Delen van persoonsgegevens met derden

Stichting Artikel 1 Overijssel verstrekt niet zonder uw uitdrukkelijke toestemming gegevens aan derden.

Sociale Media

Op de website van Stichting Artikel 1 Overijssel zijn buttons opgenomen om webpagina’s te kunnen promoten of delen op sociale netwerken als bijvoorbeeld Facebook, Twitter, LinkedIn of Instagram. Deze buttons werken door middel van stukjes code die van deze partijen zelf afkomstig zijn. Door middel van deze code worden cookies geplaatst. Stichting Artikel 1 Overijssel heeft hier geen invloed op. Leest u de privacyverklaringen van de desbetreffende partijen om kennis te nemen wat zij met uw (persoons)gegevens doen die zij via deze cookies verwerven.

De informatie die op deze manier verzameld wordt, wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. De informatie wordt overgebracht naar deze partijen en wordt opgeslagen op de servers buiten Nederland, vaak in de Verenigde Staten. LinkedIn, Twitter, Facebook, Pinterest, Instagram en Google+ zeggen zich te houden aan de Safe Harbor principes en zijn aangesloten bij het Safe Harbor-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens.

Twitter: u wordt verwezen naar de privacyverklaring van Twitter / LinkedIn: u wordt verwezen naar de privacyverklaring van LinkedIn / Facebook: u wordt verwezen naar de privacyverklaring van Facebook / Instagram: u wordt verwezen naar de privacyverklaring van Instagram.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft recht om uw persoonsgegevens in te zien, aan te laten passen of te laten verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Stichting Artikel 1 Overijssel. Tevens heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij Stichting Artikel 1 Overijssel een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die de organisatie van u heeft in een computerbestand naar u of een andere, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, aanpassing, verwijdering, gegevensoverdraging, verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens schriftelijk sturen naar info@artikel1overijssel.nl of naar Stichting Artikel 1 Overijssel, Oldenzaalsestraat 3, 7511 DV Enschede.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vraagt Stichting Artikel 1 Overijssel u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. Stichting Artikel 1 Overijssel reageert zo snel mogelijk, doch uiterlijk binnen vier weken, op uw verzoek.

Stichting Artikel 1 Overijssel wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichtbouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

Beveiliging persoonsgegevens

Stichting Artikel 1 Overijssel neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met Stichting Artikel 1 Overijssel via info@artikel1overijssel.nl.