Doelstelling

Basisscholen dienen aandacht te besteden aan kerndoel 38: De leerlingen leren hoofdzaken over geestelijke stromingen die in de Nederlandse multiculturele samenleving een belangrijke rol spelen, en ze leren respectvol om te gaan met seksualiteit en met diversiteit binnen de samenleving, waaronder seksuele diversiteit. In het kader van dit laatste onderdeel heeft Artikel 1 Overijssel de gastles Anders? ontwikkeld. Leerlingen uit groep 7 en 8 maken kennis met en krijgen meer begrip voor verschillende gezinsvormen en het thema LHBTI.

Inbedding in het lesprogramma

De gastles sluit aan bij het domein Oriëntatie op jezelf en de wereld, onderdeel Mens en Samenleving. Ook kan de les in het kader van Burgerschapsvorming gegeven worden.

De gastles

Naar aanleiding van een filmfragment waarin een leeftijdsgenoot over zijn ‘bijzondere’ gezinssamenstelling vertelt (hij heeft twee moeders en twee vaders) bekijken de leerlingen hun eigen gezinssituatie en die van hun klasgenoten. Met alle verschillende gezinssamenstellingen in de samenleving is het interessant om met de klas te verkennen en onderzoeken welke mogelijkheden er allemaal zijn. En hoe zit dat in de klas zelf

Daarna wordt er ingegaan op Artikel 1 van de Grondwet en discriminatie. Aan de leerlingen wordt duidelijk gemaakt dat het in Nederland niet uit mag maken wie je bent en op wie je bijvoorbeeld verliefd wordt.

Daarna wordt in een spelvorm aan de leerlingen een aantal stellingen voorgelegd welke aansluiten bij het thema LHBTI. De leerlingen nemen stelling en beargumenteren hun mening.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Marlies Bruining, educatief medewerker van Artikel 1 Overijssel. Dat kan via het e-mailadres m.bruining@artikel1overijssel.nl of het telefoonnummer 053 4302299.